rssheader

30/09/2020

Công tác tuyên giáo góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ Việt Nam

01/08/2020, 19:20 GMT+07 | Thời sự
Công tác tuyên giáo góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ Việt Nam

Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Cùng dự có các lãnh đạo Ban Tuyên giáo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ;...

Đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn. 

“Trong suốt 90 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành một bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng, Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định.

Các tiết mục văn nghệ trong Lễ kỷ niệm. Ảnh Ái Vân

Điểm lại các quá trình lịch sử cách mạng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào của cách mạng, lĩnh vực tuyên giáo đều giữ vị trí quan trọng, tham mưu có hiệu quả với Đảng về truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận chính trị; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tường, đạo đức; tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... 

Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên sức mạnh và động lực tinh thần to lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Cả dân tộc đoàn kết, muôn triệu người như một nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng đã tích cực góp phần và đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần mở rộng dân chủ, khẳng định sự vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng dân tộc, xây dựng và giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của con người Việt Nam; Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới, làm thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên, giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn.

Công tác tuyên giáo góp phần giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Ái Vân

Công tác tuyên giáo góp phần giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống; củng cố, bồi đắp niềm tin vào mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân;

Công tác tuyên giáo góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo laodong.vn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm