Làm rõ những thiếu sót, sai phạm tại Trường đại học Ngoại thương

Làm rõ những thiếu sót, sai phạm tại Trường đại học Ngoại thương

(GD&TĐ) - Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTr ngày 13/3/2013 về việc thanh tra một số hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương; từ ngày 18/3/2013 - 8/5/2013, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tiến hành thanh tra tại Trường theo nội dung tố cáo của cá nhân và phản ánh của cơ quan có liên quan. Qua thanh tra cho thấy một số phản ánh không đủ chứng cứ để kết luận, nhưng cũng cho thấy Trường còn một số thiếu sót, sai phạm. 

Công tác tài chính

Thanh tra Bộ GD&ĐT công bố kết luận thanh tra tại Đại học Ngoại thương sáng 17/7
Thanh tra Bộ GD&ĐT công bố kết luận thanh tra tại Đại học Ngoại thương sáng 17/7

- Việc công khai công tác thu chi tài chính chưa thực hiện đầy đủ các hình thức, nội dung, biểu mẫu theo quy định của Thông tư số 21/2005/TT-BTC.

- Việc phê duyệt chế độ áp dụng đối với giảng viên Bùi Thị Lý, Phạm Thanh Hà và Phan Thị Thu Hiền không được thông báo cụ thể từ đầu gây nhận thức khác nhau và dư luận không tốt. Thông tư số 220 có hiệu lực từ tháng 1/2010 nhưng đến tháng 6/2010, Trường mới ban hành Quyết định số 1272 quy định mức sinh hoạt phí cho mỗi cán bộ, giảng viên.

- Về Dự án Mutrap: Trường chưa nghiên cứu kỹ các điều khoản thỏa thuận về vốn đối ứng trước khi ký với đối tác dẫn đến vốn đối ứng của Trường phải bỏ ra nhiều. Việc phê duyệt chủ trương thu tiền chậm. Việc thu tiền đóng góp lần đầu của các thành viên chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Việc chi tiền quản lý cho Ban QLDA MutrapIII: Quy chế chi tiêu nội bộ chưa có quy định chi tiết đối với các cán bộ tham gia thực hiện Dự án; Quyết định 1209/QĐ-ĐHNT-QLDA về việc chi phụ cấp thực hiện Dự án không quy định rõ nguồn chi.

- Việc để các khoa tự quản lý tài chính đối với các lớp ôn luyện thi SĐH là không đúng với Quy chế chi tiêu nội bộ dẫn đến việc quản lý tài chính các lớp ôn thi có sai sót. Trường không thực hiện chế độ kiểm tra công tác tài chính hàng năm đối với các khoa theo quy định...

Cơ sở vật chất

- Tại khu nhà B còn 5 phòng học ở tầng 4 đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được cải tạo sửa chữa để đồng bộ với các hạng mục khác...

- Tại các hạng mục đầu tư trang thiết bị có giá trị dự toán nhỏ, Trường chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Đấu thầu; Nghị định 85/2009/NĐ-CP...

Tuyển sinh, đào tạo

- Việc thay đổi môn thi đầu vào ngành QTKD, Trường không có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét và cho ý kiến trước khi Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định là không đúng với qui định của Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT.

- Chưa có quy định về việc mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn (trong đó có các lớp ôn thi SĐH) và quy định về công tác quản lý tổ chức và hoạt động các lớp này dẫn đến việc thiếu thống nhất trong công tác tổ chức và thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Có sự buông lỏng quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các lớp ôn thi SĐH dẫn đến việc cá nhân của Khoa SĐH lợi dụng  tổ chức lớp ôn thi.

Tổ chức, cán bộ

- Từ tháng 6/2010 đến năm 2013, BGH chỉ tổ chức 6 cuộc họp toàn thể là ít, có ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò tập thể của BGH.

- Chưa thực hiện đúng quy định về việc họp xét chỉ tiêu tuyển dụng và tổng hợp kết quả trúng tuyển. Có thiếu sót trong việc ra Thông báo tuyển dụng ngày 29/9/2011 và chưa thực hiện tuyển dụng đúng tiêu chuẩn theo Thông báo tuyển dụng đối với giảng viên Nguyễn Thị Yến (Khoa KT&KDQT).

- Chưa xây dựng được quy trình về việc bổ nhiệm cán bộ của Trường. Việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị không đưa ra bàn bạc trong Ban Giám hiệu là vi phạm quy định Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg; Việc bổ nhiệm cấp phó đơn vị không thông qua và xin ý kiến của cấp ủy là vi phạm Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg.

- Ngày 16/4/2012, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường tổ chức bỏ phiếu lần 2 là việc làm không được quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg.

Kết luận và kiến nghị

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã lý giải các nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót, sai phạm trên, đồng thời chỉ rõ Hiệu trưởng với tư cách là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chung về những thiếu sót, sai phạm ở 4 nhóm nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ. Các Phó Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân có chức năng tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra các thiếu sót, sai phạm được kết luận. Thanh tra yêu cầu:

1. Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chỉ đạo rà soát các văn bản nội bộ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Trường.

2. Tạm dừng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo cho đến khi Trường ban hành được văn bản quy định quy trình việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo.

Tiến hành rà soát lại số cán bộ cấp phó đơn vị đã bổ nhiệm thiếu quy trình để làm thủ tục xin ý kiến Đảng ủy. Trường hợp Đảng ủy không thông qua thì đề xuất phương án thay thế.

3. Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính của Trường, các nguồn thu, chi phải tập trung và thống nhất quản lý tài chính qua phòng KH - TC; việc lập, xuất, lưu giữ chứng từ của toàn bộ các khoản thu chi phải thực hiện theo đúng trình tự và được kiểm soát đúng quy định; thực hiện đầy đủ các hình thức, nội dung, biểu mẫu công khai số liệu dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Thông tư số 21/2005/TT-BTC.

4. Chấn chỉnh quy trình quản lý, thực hiện của Trường về cải tạo, sửa chữa các hạng mục, đầu tư trang thiết bị có giá trị dự toán nhỏ (công tác phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu) để đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy định...

5. Rà soát lại các đơn vị trực thuộc đang mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; kiểm tra công tác quản lý tài chính đối với các lớp này để chấn chỉnh, xử lý bảo đảm đúng quy định.

6. Kiện toàn tổ chức và hoạt động tự thanh tra tra theo Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 quy định về tổ chức và có hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động trong đó quan tâm giám sát việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường.

7. Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương tự kiểm điểm và chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan không hoàn thành trách nhiệm tham mưu, giúp việc kiểm điểm; xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kỷ luật đối với các cá nhân đã để ra thiếu sót, sai phạm như đã kết luận trên đây.

Việc rà soát, chấn chỉnh, kiểm điểm và xử lý những thiếu sót, sai phạm trên đây cần hoàn thành trước ngày 15/10/2013 và có báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Về phía Bộ GD&ĐT, Thanh tra cũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu xem xét trách nhiệm, đề xuất việc xử lý đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm trong quản lý nhà trường; Thẩm định văn bản quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đảm bảo đúng quy định; Tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Nhà trường theo quy định tại Quyết định số 5099/QĐ-BGDDT ngày 19/11/2012. Đồng thời kiến nghị các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Thanh tra cũng đề nghị Ban cán sự Đảng các trường ĐH, CĐ khu vực Hà Nội phối hợp chỉ đạo Đảng bộ Trường lãnh đạo việc thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra; việc xem xét trách nhiệm của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng liên quan; theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ Trường khắc phục các thiếu sót, sai phạm để tiếp tục ổn định, phát triển.

Dĩ Hạ