rssheader

01/11/2020

Tuyên Quang trả lời cử tri về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Hải Bình - 06/10/2019, 05:15 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, có ý kiến liên quan đến xem xét việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Cử tri phản ánh, hiện nay có một số giáo viên đã hoàn thành việc học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhưng chưa được thăng hạng theo quy định (Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa) việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Trả lời của UBND tỉnh: Thực hiện Văn bản số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2188/UBND-NC ngày 31/7/2019 chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo đúng quy định.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát thực trạng, tổng hợp nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, rà soát giáo viên đủ điều kiện tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp để tham mưu, đề xuất Ủy ban ban nhân dân tỉnh tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm