rssheader

01/08/2021

Tổ chức thăng hạng giáo viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT như thế nào?

Hải Bình - 23/07/2019, 19:10 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thẩm quyền tổ chức

Năm 2019, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT có chức danh tương đương với chức danh chuyên viên chính, bao gồm:

Giáo viên trung học cơ sở (THCS), giáo viên trung học phổ thông (THPT) và giáo viên dự bị đại học (DBĐH) thăng từ hạng II lên hạng I; giáo viên THPT và giáo viên DBĐH thăng từ hạng III lên hạng II.

Bộ GD&ĐT ủy quyền cho các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức các kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên thuộc phạm vi quản lý có chức danh tương đương với chức danh chuyên viên và cán sự, bao gồm:

Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học thăng từ hạng IV lên hạng III; giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS thăng từ hạng III lên hạng II.

Điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019

Bộ GD&ĐT hướng dẫn đối với kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức như sau:

Đối tượng dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I gồm:

Giáo viên THPT đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT có cấp THPT; đang giữ chức danh giáo viên THPT hạng II - Mã số: V.07.05.14.

Giáo viên THCS đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT có cấp THCS; đang giữ chức danh giáo viên THCS hạng II - Mã số: V.07.04.11.

Giáo viên dự bị đại học đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các trường dự bị đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT; đang giữ chức danh giáo viên dự bị đại học hạng II - Mã số: V.07.07.18.

Đối tượng dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II gồm:

Giáo viên THPT đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT có cấp THPT; đang giữ chức danh giáo viên THPT hạng III - Mã số: V.07.05.15.

Giáo viên dự bị đại học đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các trường dự bị đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT; đang giữ chức danh giáo viên dự bị đại học hạng III - Mã số: V.07.07.19.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng

Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuấn, điều kiện sau:

Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử đi dự xét.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập, Thông tư số 30/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Nội dung, hình thức xét thăng hạng và điều kiện miễn xét ngoại ngữ, tin học

Điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, điều kiện miễn xét ngoại ngữ, tin học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.

Một số lưu ý về điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên:

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Công văn số 3 75 5/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp giáo viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ghép 2 môn có môn Tin học (Toán -Tin, Lý - Tin) thì được coi là đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin trở lên.

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Cách tính điểm: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.

Nguyên tắc xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.

Không bảo lưu kết quả các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Quy trình tổ chức xét thăng hạng

Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT thông báo tới tất cả giáo viên kế hoạch tổ chức của Bộ GD&ĐT; tổ chức thu nhận hồ sơ, sơ tuyển và lập danh sách cùng hồ sơ giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019, gửi về Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng xét thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 3,4,5 Điều 31, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên được cử tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp.

Giáo viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định có quyền đăng kí dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký dự xét.

Lưu ý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng

Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT. Trong đó, cần lưu ý như sau:

Minh chứng về kết quả đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất của giáo viên dự xét là bản sao công chứng hợp lệ về kết quả đánh giá viên chức của đơn vị trong 3 năm liên tục gần nhất (có kèm trang có tên giáo viên dự xét).

Minh chứng về khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của hạng đăng kí dự xét (Biên bản nhận xét của đại diện ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường có xác nhận của hiệu trưởng dự báo về khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của hạng đăng kí dự xét) và minh chứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng đăng kí dự xét (Biên bản ghi ý kiến của đại diện ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường nhận xét, đánh giá từng tiêu chí có xác nhận của hiệu trưởng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng kí dự xét) cần được sao thành các biên bản độc lập cho từng hồ sơ dự xét (không làm 1 biên bản chung cho tất cả giáo viên).

Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ- CP.

Theo đó, hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên năm 2019 được gửi về Bộ GD&ĐT để xét thăng hạng. Sau khi Bộ GD&ĐT hoàn thành việc tổ chức xét thăng hạng, các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT nhận lại hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên để bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Kinh phí tổ chức kỳ xét thăng hạng

Kinh phí tổ chức kì xét thăng hạng lấy từ nguồn thu lệ phí thăng hạng theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Lệ phí xét thăng hạng đối với mỗi giáo viên dự xét được thu theo quy định của Thông tư 228/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lộ trình triển khai

Bộ GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng xét để tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 theo quy định.

Quy chế tổ chức, nội quy kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 được thực hiện theo các quy định theo Quy chế, Nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Đối với kỳ xét thăng hạng do Bộ GD&ĐT tổ chức, tổ chức sơ tuyển và cử giáo viên dự xét: trong tháng 7-8/2019, hạn cuối cùng nhận hồ sơ, văn bản cử giáo viên dự xét của các đơn vị là ngày 30/8/2019.

Tổ chức xét thăng hạng trong tháng 9-10/2019. Danh sách chính thức và thời gian tổ chức xét, Bộ GD&ĐT sẽ có thông báo bằng văn bản tới các đơn vị.

Công bố kết quả xét thăng hạng: trong tháng 11/2019.

Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên đạt yêu cầu và báo cáo kết quả bổ nhiệm về Bộ GD&ĐT: trong tháng 12/2019.

Đối với kỳ thăng hạng được Bộ GD&ĐT ủy quyền tổ chức: Xây dựng Đề án và xin ý kiến thống nhất của Bộ GD&ĐT trong tháng 8/2019. Tổ chức thăng hạng trong tháng 9-10/2019. Công bố kết quả thăng hạng trong tháng 11/2019. Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên đạt yêu cầu và báo cáo kết quả bổ nhiệm về Bộ GD&ĐT trong tháng 12/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm