rssheader

28/09/2020

Lập thành tích xuất sắc có được nâng lương trước thời hạn?

Sỹ Điền - 19/03/2017, 19:07 GMT+07 | Kết nối
Lập thành tích xuất sắc có được nâng lương trước thời hạn?

* Trả lời:

Nếu bạn lập thành tích xuất sắc và đủ các điều kiện cần thiết thì sẽ được nâng lương trước thời hạn theo quy định hiện hành. Cụ thể, bạn nghiên cứu kỹ Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, trong đó có Điểm a, b Khoản 1 Điều này hướng dẫn:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm