rssheader

03/12/2020

Bộ GD&ĐT: Mỗi đề tài, đề án cấp bộ có không quá 10 thành viên tham gia thực hiện

PV - 15/08/2019, 13:10 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Dự thảo quy định về kinh phí thực hiện đề tài, đề án cấp bộ; tổ chức chủ trì đề tài, đề án cấp bộ; chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ; giao số lượng đề tài, xác định và tuyển chọn thực hiện đề tài cấp bộ; thẩm định, phê duyệt đề tài cấp bộ; đề án, đề tài cấp bộ giao trực tiếp; hợp đồng, thanh lý hợp đồng, kiểm tra, điều chỉnh, nghiệm thu và thanh lý đề tài, đề án cấp bộ.

Theo dự thảo, mỗi đề tài, đề án cấp bộ có không quá 10 thành viên tham gia thực hiện, trong đó có: 1 chủ nhiệm, 1 thư ký khoa học, có không quá 5 thành viên thực hiện chính. Các thành viên còn lại giữ các chức danh: Thành viên; Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ. Không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ.

Tổ chức chủ trì đề tài, đề án cấp bộ (tổ chức chủ trì) là các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và không trực thuộc Bộ GD&ĐT nhưng được Bộ GD&ĐT giao quản lý, tổ chức thực hiện đề tài, đề án cấp bộ.

Thời gian thực hiện đề tài, đề án cấp bộ không quá 24 tháng. Trong trường hợp cần thiết được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 12 tháng.

Chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ là cán bộ cơ hữu của tổ chức chủ trì có trình độ tiến sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đề án và không thuộc một trong các trường hợp sau:

Đang làm chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ của Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ của Bộ GD&ĐT bị thanh lý theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm có kết luận của Hội đồng thanh lý. Đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Kinh phí thực hiện đề tài, đề án cấp bộ được hình thành từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT, định hướng phát triển khoa học và công nghệ của ngành, khả năng hỗ trợ của ngân sách nhà nước, Bộ GD&ĐT xác định tổng số lượng đề tài cấp bộ trước ngày 15/1 của năm trước năm kế hoạch.

Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị mình về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/12 hằng năm.

Căn cứ tiềm lực khoa học và công nghệ của các đơn vị, Bộ GD&ĐT quyết định giao số lượng đề tài cấp bộ cho từng tổ chức chủ trì trước ngày 30/1 của năm trước năm kế hoạch.

Đối với đề tài cấp bộ thực hiện bằng kinh phí từ nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học (không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp bộ): Hằng năm, căn cứ mục tiêu, khả năng cân đối kinh phí, định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của các tổ chức chủ trì, Thủ trưởng các đơn vị tự xác định số lượng đề tài cấp bộ thực hiện hàng năm và thực hiện theo quy trình quy định tại Thông tư này…

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm