rssheader

29/10/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình giáo dục và đào tạo tại Đại học Thái Nguyên

06/06/2020, 11:23 GMT+07 | Giáo dục
Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình giáo dục và đào tạo tại Đại học Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn khảo sát. Làm việc với đoàn có GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Giám đốc, một số ban chức năng; Bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thành viên của Đại học.

Đoàn đã thực hiện khảo sát tình hình giáo dục và đào tạo tại Đại học Thái Nguyên trước và sau khi triển khai Luật Giáo dục đại học sửa đổi (Luật số 34/2018/QH14), trong đó tập trung vào hoạt động của Hội đồng Đại học, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên; việc thực hiện tự chủ đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 và hoạt động giáo dục và đào tạo có ý nghĩa nước ngoài.

Thực tế cho thấy, trước khi có Luật số 34/2018/QH14, Hội đồng ĐHTN và Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Điều lệ trường đại học.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, các đại học vùng đã đạt được nhiều thành tựu, có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn chính sách cho vùng và cả nước, khẳng định được vai trò là đại học trọng điểm quốc gia.

Luật số 34/2018/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 đã tháo gỡ được những nút thắt rất cơ bản mà giáo dục đại học phải thực hiện, nhất là khẳng định vai trò quan trọng, đầu tầu về giáo dục đại học của đại học Quốc gia và đại học vùng.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên chưa làm rõ được các tinh thần của Luật số 34/2018/QH14.

Điều đó dẫn đến việc triển khai thực hiện các quy định về hội đồng đại học vùng, hội đồng trường các trường đại học thành viên cũng như việc “thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” của các đại học vùng gặp rất nhiều khó khăn.

Về việc thực hiện tự chủ đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Đại học Thái Nguyên với mô hình quản lý của mình đã và đang tiếp tục thực hiện có lộ trình công tác quản lý đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các đơn vị đào tạo đại học thành viên, coi trọng quản lý chất lượng...

Về hoạt động giáo dục và đào tạo có yếu tố nước ngoài, với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh theo hướng hội nhập quốc tế, Đại học Thái Nguyên luôn chủ trương ưu tiên phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo với các đại học, các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới dưới các hình thức như hợp tác liên kết trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ.

Từ thực tế trên, Đại học Thái Nguyên đã kiến nghị một số nội dung với đoàn công tác về hội đồng đại học vùng, hội đồng trường của trường đại học thành viên và hoạt động giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài. Cụ thể: Sớm sửa đổi, bổ sung hoặc có văn bản hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hội đồng đại học, hội đồng trường. Cho phép Đại học Thái Nguyên thực hiện chủ trương “Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch Hội đồng trường” theo lộ trình và một số vấn đề về nhân sự chủ chốt của Đại học...

Về hoạt động giáo dục và đào tạo có yếu tố nước ngoài, Đại học Thái Nguyên đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương giúp Đại học Thái Nguyên kết nối với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, các Sở Giáo dục và Thể thao, các trường đại học, cao đẳng của Lào để tăng cường tuyển sinh, phát triển hợp tác sâu rộng hơn về giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Hưng đánh giá cao những ý kiến chia sẻ tâm huyết, những kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Đắc Hưng đề nghị các thành viên trong đoàn công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của Đại học Thái Nguyên, coi đây là những luận cứ quan trọng để xây dựng báo cáo về “Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo; phát huy vai trò của Hội đồng trường” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghệ hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm