Văn hóa
Con người – Trang viết
Đạo diễn "Ông cố vấn" bị hôn mê sâu