cuộc cách mạng 4.0

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

GD&TĐ - Thế giới thay đổi, nhận thức thay đổi, giáo dục cũng phải thay đổi theo. Trường học là nơi mang lại cho người ta tri thức. Nền kinh tế tri thức trước hết là cần những người có tri thức, bởi vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào vai trò của giáo dục, đào tạo trong thời đại mới cũng hết sức quan trọng.