#Tinh giản biên chế

21 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Cắt giảm phải từ gốc

GD&TĐ - Mục tiêu đặt ra là từ nay đến năm 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương ngân sách.
Ảnh minh họa/INT

Tinh giản về chất...

GD&TĐ -Việc tinh giản biên chế đã nhiều lần được đề cập, nhiều giải pháp đã được đề ra và triển khai thực hiện.
Ảnh minh họa

Lời giải cho buổi học thứ 2

GD&TĐ - Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.