rssheader

26/10/2020

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đổi mới tổ chức và hoạt động

Đ.Hạnh - 22/09/2018, 08:32 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Tham dự Đại hội có 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế. Trong 950 đại biểu dự Đại hội có 300 đại biểu nữ; 42 đại biểu dân tộc ít người; đại biểu khối hành chính sự nghiệp có 543 người; đại biểu khối sản xuất kinh doanh có 407 người. Có 39 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 47 tuổi, đại biểu cao nhất là 65 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất là 25. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII gồm 175 ủy viên; Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 17 ủy viên.

Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ thảo luận, thông qua các báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018 – 2023; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi; Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Trong khuôn khổ Đại hội, cũng sẽ diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”…

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ có nhiều điểm mới như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức 12 sự kiện, hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Văn kiện Đại hội được xây dựng theo bố cục mới, nêu lên 12 vấn đề trong đó đánh giá và có giải pháp từng vấn đề. Đại hội sẽ tổ chức 12 trung tâm tổ chức thảo luận về 12 vấn đề theo nội dung văn kiện; Công tác bầu cử được chuẩn bị dân chủ, tập trung, đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác nhân sự sẽ được thảo luận tại 83 đoàn đại biểu. Trong khuôn khổ Đại hội, Thủ tướng Chính phủ và đại biểu Đại hội tham gia Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Thông qua đó, đại biểu Đại hội sẽ đề xuất, hiến kế và Thủ tướng nêu thông điệp gửi tới CNVCLĐ cả nước.

Trong 5 năm qua, đội ngũ CNVCLĐ tiếp tục phát huy về số lượng, chuyển dịch về cơ cấu, chất lượng cơ bản được nâng lên… Việc làm, điều kiện làm việc, thu nhập, nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ được cải thiện… 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra...

Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự định sẽ thực hiện mục tiêu; 9 nhóm nhiệm vụ tổng quát; 9 chỉ tiêu phấn đấu và đặc biệt 3 khâu đột phá là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm