NÓNG 247 | Gia Lai hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn để duy trì sĩ số học sinh

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống tình trạng học sinh tảo hôn, đồng thời tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số.
NÓNG 247 | Gia Lai hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn để duy trì sĩ số học sinh