Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn dành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng: Đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Qua triển khai các Nghị quyết, Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (6/1997), Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (1/2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (5/2013) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã có những bước phát triển mới, có uy tín trước Đảng trước dân. Song vẫn còn “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tham nhũng, lãng phí… Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm người nhà, người cùng cánh hẩu vào các vị trí chủ chốt vẫn chưa bị đẩy lùi….” như nhận định tại các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. (Ảnh: Trọng Phú) ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. (Ảnh: Trọng Phú)

Từ nhận định này, trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tập trung rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành hệ thống quy định, quy chuẩn, nguyên tắc, cách thức chấn chỉnh và đổi mới toàn diện về công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, và là nhiệm thường xuyên của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tại nhiều hội nghị, diễn đàn khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: "Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Với tinh thần coi công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, “là công việc gốc của Đảng”, trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 130 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ như: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Quy định  08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ; Quy định về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Quy định số 98, về “Luân chuyển cán bộ…

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, chưa có nhiệm kỳ nào Đảng ta tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, mà đặc biệt là công tác cán bộ với nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng như nhiệm kỳ này.

“Hoàn thiện thể chế cơ chế quan trọng, hướng mạnh vào xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ và đồng thời chuẩn hóa cơ chế xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ làm cho công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ công khai, công tâm, minh bạch, chặt chẽ hơn và từng bước kiềm chế ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng chạy chức chạy quyền cũng như là biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Nhìn lại kết quả lựa chọn cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp vừa qua, cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội XIII tới đây, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Lần này, trong công tác cán bộ nhân sự, Đảng ta áp dụng rất nhiều điểm mới quan trọng so với các nhiệm kỳ trước, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp uỷ, quy trình công tác nhân sự và đặc biệt là thực hiện giảm 5% số lượng cấp uỷ viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Qua thực hiện cho thấy cấp tỉnh giảm 6,2%, cấp huyện giảm 11,6%, cấp cơ sở cũng đã giảm 12,5% và qua đó góp phần giảm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng/năm. Điểm đáng chú ý dù giảm số lượng cấp ủy nhưng chất lượng lại tăng lên nhiều. Bởi chúng ta mở rộng dân chủ, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong lựa chọn giới thiệu người tham gia cấp ủy, có sự thẩm định, giám sát của nhiều bên đối với công tác nhân sự.

"Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, cơ cấu độ tuổi, giới tính, ngành nghề lĩnh vực công tác đều có sự tiến bộ rõ rệt. Nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, trình độ được nâng cao, cơ bản đáp ứng được hội nhập và phát triển đất nước trong tình hình mới và sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ” - ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, tới đây nhân sự tham gia vào BCH Trung ương khoá XIII được tiến hành chặt chẽ hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 đồng chí. Việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, nhân dân tin tưởng. ảnh 2
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, nhân dân tin tưởng.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng, trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội XII. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhận định: Đây là kết quả của cả quá trình đổi mới công tác cán bộ một cách bài bản, đúng hướng trên tinh thần bám sát cương lĩnh, Nghị quyết, Điều lệ Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực kém, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đây là một vấn đề rất quan trọng”.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, nhân dân tin tưởng và mong tại Đại hội XIII tới đây, các đại biểu sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất là tinh hoa của Đảng, của dân tộc tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để lãnh đạo đất nước và nhân dân lập nên kỳ tích phát triển mới, bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Theo vov.vn