rssheader

18/01/2021

Bị kỷ luật khiển trách có được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục“?

Sỹ Điền - 26/02/2018, 15:44 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Tại Điều 27 Thông tư số: 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT "Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục", có nêu: Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và các quy định sau:

Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này là 5 năm.

Cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Với quy định nêu trên, người bị kỷ luật dưới hình thức khiển trách vẫn có thể được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” nhưng chỉ được xét tặng tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm