rssheader

05/12/2020

Yêu cầu bắt buộc khi đến lớp tập huấn triển khai chương trình mới

Hải Bình - 10/07/2019, 13:35 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mỗi đợt tập huấn thực hiện 5 ngày, trong đó: 2 ngày tự học, nghiên cứu tài liệu có hướng dẫn; 3 ngày học tập trung.

Nội dung tập huấn gồm: Cấu trúc, nội dung chương trình lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông mới; yêu cầu và nhiệm vụ của CBQL, GV tiểu học trong việc triển khai thực hiện dạy học lớp 1; xây dựng kế hoạch giáo dục đối với lớp 1.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT ổn định đội ngũ giáo viên lớp 1 từ năm học 2019-2020 tham gia tập huấn để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021.

Tổ chức cho CBQL, GV nghiên cứu tập trung tại huyện/thành phố trong thời gian 2 ngày về các vấn đề liên quan đến tổ chức dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trước khi đến lớp tập huấn. Nộp bài thu hoạch cá nhân của CBQL, GV về Ban tổ chức lớp tập huấn, đây là yêu cầu bắt buộc đối với học viên trước khi đến lớp tập huấn…

Ngay sau khi tập huấn, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch, kinh phí cho việc tập huấn thực hành đối với từng môn học lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới theo trường, cụm trường hoặc toàn huyện, thành phố đảm bảo chât lượng và hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về dạy học đối với lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới để giáo viên điều chỉnh/phát triển đối với từng bài học, môn học; dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện bài học và nâng cao năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên.

Thành lập tổ giáo viên cốt cán hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên cốt cán quản lý hoạt động tập huấn, hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ giáo viên trong quá trình học tập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm