rssheader

04/03/2021

Hà Nội: Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Vân Anh - 30/11/2019, 23:38 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Kế hoạch là căn cứ để Sở GD&ĐT, các sở ban ngành liên quan, UBND các quận huyện thị xã, các cơ sở GD xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Có 5 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, trong đó quan trọng nhất là việc Chuẩn bị đội ngũ.

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu câu giáo viên của từng môn học, lớp học, câp học và nhân viên để xây dựng kê hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyên dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viện chựa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.

Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng Chương trình GDPT, xác định đối tượng và số lượng giáo viên, nhân viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên. Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, nhân viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình GDPT. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên của TP. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP được tập huấn theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến và hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với từng cấp học, lớp học, môn học.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh. Xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; tham mưu, đề xuất UBND TP có kế hoạch về nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho Chương trình GDPT 2018.

Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm, đảm bảo phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình GDPT và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định.

Ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học đảm bảo một lớp/phòng học để triển khai dạy học 2 buổi/ngày, phòng học bộ môn đối với cấp học THCS và THPT, xóa phòng học bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Chỉ đạo các cơ sở GDPT sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phô thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm