Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Hà Tĩnh chạy đua  với thời gian