#GDPT 2018

33 kết quả phù hợp

Vùng cao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đưa STEM gắn với chương trình mới.

Vùng cao gắn STEM với Chương trình mới

GD&TĐ - Ứng dụng công nghệ, giáo dục STEM đã đưa các bài học trong sách giáo khoa đến gần hơn thực tế, điều này ý nghĩa lớn đối với giáo dục vùng cao.