Đại hội lần thứ IV của Đảng

Đại hội lần thứ IV của Đảng

(GD&TĐ)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng có ý nghĩa trọng đại, là ĐH thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại: Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Lần đầu tiên trên đất nước hòa bình, độc lập và thống nhất, nhân dân hai miền Nam - Bắc nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội chung của cả nước.

Trrong không khí hân hoan và đầy phấn khởi đó, từ ngày 14 đến 20-12-1976, Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã họp tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.008 đại biểu đại diện cho hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước.

fd
Đại biểu về dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Ðại hội xác định đường lối cách mạng chủ nghĩa xã hội, là: Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Ðại hội đã đề ra đường lối phát triển kinh tế là: Ðẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất; kết hợp phát triển lực lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; kết hợp kinh tế với quốc phòng; tăng cường quan hệ phân công, hợp tác, tương trợ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền và các bên cùng có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế công - nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc.

ĐH lần thứ IV của Đảng đã thảo luận và quyết định một số điểm bổ sung vào Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng (sửa đổi) đặt lại chức danh Tổng Bí thư thay chức danh Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành TƯ Đảng. Thông qua Nghị quyết đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐH đã bầu ra Ban Chấp hành TƯ gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành TƯ Đảng mới họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những nội dung cơ bản của ĐH về xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đánh dấu một bước phát triển của Đảng ta trong việc tiếp tục khẳng định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, xác định đường lối chung, đường lối kinh tế cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngọc Khánh (TL)

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

GD&TĐ -  Khác với nữ giới, chức năng sinh sản dừng hoàn toàn khi mãn kinh thì ở đàn ông, chức năng sinh lý giảm dần chứ không hoàn toàn mất hẳn.