rssheader

23/10/2020

Bộ GD&TĐ: Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng khen thưởng cấp nhà nước

Thủy Linh - 06/11/2018, 20:06 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&TĐ: Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng khen thưởng cấp nhà nước

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ.

Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng gửi danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng cấp nhà nước năm 2018 đăng tải trên Báo giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Văn bản tổng họp ý kiến phản hồi gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 16 tháng 11 năm 2018.

XEM DANH SÁCH CÁ NHÂN TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm