#an sinh xã hội

57 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Lo cho an sinh xã hội

GD&TĐ - Bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm là một trong 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.