#trừu tượng

10 kết quả phù hợp

Hoạ sĩ vẽ thơ

Hoạ sĩ vẽ thơ

GD&TĐ - Nếu nhà thơ tức cảnh sinh tình, thì hoạ sĩ lại vì thơ mà “sinh cảnh” để sáng tạo ra những bức tranh thơ.