Sinh viên ngoại tỉnh sắp không được đăng ký xe biển Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Xem thêm