#TEMIS

6 kết quả phù hợp

Đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS được cán bộ quản lý, nhà giáo hưởng ứng tích cực nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cơ hội nâng cao chuẩn nghề nghiệp nhà giáo

GD&TĐ - Đáp ứng yêu cầu đổi mới, đội ngũ nhà giáo không ngừng nâng cao trình độ. Đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS được cán bộ quản lý, nhà giáo hưởng ứng tích cực nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Ảnh minh họa/INT

Số hóa dữ liệu

GD&TĐ - Hai năm nay, giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đánh giá theo chuẩn trên Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông (TEMIS).