#doanh nghiệp

180 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Dám làm và chịu trách nhiệm

GD&TĐ - Doanh nghiệp Nhà nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nước ta.
Minh họa/INT

Tạo động lực và niềm tin

GD&TĐ - Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt, là động lực phát triển và đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng của kinh tế đất nước.