#ĐẠI HỘI XIII của Đảng

55 kết quả phù hợp

Đại hội XIII của Đảng.

Kiên định sáng tạo phát triển

GD&TĐ - Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định một cách đầy đủ, toàn diện nhất vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Diễn văn do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1/2/2021.