Thời sự
Chính trị
Nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch