Xả xì trét

Không sao

Không sao

Trong giờ học, Tèo thấy Tí ngủ gật trong lớp nên nhắc: