#Óc Eo

4 kết quả phù hợp

Chuỗi hạt được phát hiện ở di tích gò Óc Eo.

Lập hồ sơ Di sản thế giới về văn hóa Óc Eo

GD&TĐ - Kết quả nghiên cứu đem lại cho Việt Nam thêm 2 bảo vật quốc gia được Chính phủ công nhận năm 2021. Đồng thời, cũng làm sáng tỏ các tiêu chí xây dựng hồ sơ Di sản thế giới về văn hóa Óc Eo.