#Luật Đất đai năm 2013

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Không lấy ý kiến 'cho xong'!

GD&TĐ - Sửa đổi Luật Đất đai lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tiến trình phát triển của đất nước cũng như với mỗi người dân.
Ảnh minh họa/INT

Để đất đai thành nguồn lực quan trọng...

GD&TĐ - Theo dự kiến, việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ tập trung vào những vấn đề như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.