#Công tác đối ngoại

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Xây dựng vị thế, tâm thế mới!

GD&TĐ - Xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo đúng đắn cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.