#bảo vệ tầng ozone

2 kết quả phù hợp

Hình ảnh lỗ thủng của tầng Ozone được thu nhỏ lại theo từng năm (Nguồn: NASA).

Bảo vệ tầng Ozone là bảo vệ mạng sống

GD&TĐ - Trước sự gia tăng mức độ suy thoái tầng Ozone ảnh hưởng đến đời sống của con người nên năm 1985 các quốc gia trên thế giới ký kết công ước viên về bảo vệ tầng ozone và Nghị định thư Montreal về các chất  làm suy giảm tầng Ozone. Và lấy ngày 16/9 hàng năm là Ngày quốc tế Bảo vệ tầng Ozone là bảo vệ mạng sống của con người.