Cười

Đổi kiểu

Đổi kiểu

Chuột nhắt: Chúng mình cứ kêu “chít chít” nên bị loài người ghét. Phải đổi kiểu kêu mới thôi!