#Cung ứng nhân lực

4 kết quả phù hợp

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang.

Khuyến nghị cơ chế BHXH cho lao động mới

GD&TĐ - Tạo cơ chế chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhóm lao động mới để họ có cơ hội tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng nhân lực, qua đó đóng góp trở lại cho sự phát triển của nền kinh tế.