#Chủ tịch nước nguyễn phú trọng

49 kết quả phù hợp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Diễn văn do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1/2/2021.