#tổng số bệnh nhân là 226 ca bệnh

1 kết quả phù hợp