#không xác nhận tư cách của 1 người trúng cử

1 kết quả phù hợp