Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thanh niên Thủ đô trọn một niềm tin theo Đảng

Thanh niên Thủ đô trọn một niềm tin theo Đảng

Quan tâm theo dõi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên Thủ đô bày tỏ niềm tin, mong muốn và kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XII sẽ đem lại cho toàn Đảng, toàn dân ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới.

Quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngày 28/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã bế mạc thành công tốt đẹp. Bên lề Đại hội, các đại biểu đã trao đổi những suy nghĩ, tâm huyết của mình để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Qua theo dõi phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước đã bày tỏ phấn khởi trước thành công của Đại hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới

Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước đã bày tỏ kỳ vọng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới để lãnh đạo đất nước phát triển.

Đại hội Đảng nhấn mạnh sự cần thiết đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

Đại hội Đảng nhấn mạnh sự cần thiết đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

GD&TĐ - Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, Đảng nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt và làm rõ hơn lập trường, quan điểm, tính nhất quán về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ.

Tin tưởng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới

Tin tưởng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới

Qua theo dõi thông tin về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước bày tỏ tin tưởng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới là những người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước phát triển.