160 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T-V)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T-V)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần K-L)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần K-L)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần M-N)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần M-N)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần O-P-Q-S)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần O-P-Q-S)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần H)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần H)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần B-C-D-Đ -G)

Những gương mặt nhà giáo khối tỉnh tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần B-C-D-Đ -G)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo ĐH tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần V)

Những gương mặt nhà giáo ĐH tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần V)

GD&TĐ -Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo ĐH tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T)

Những gương mặt nhà giáo ĐH tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Những gương mặt nhà giáo ĐH tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T)

Những gương mặt nhà giáo ĐH tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2013 (vần T)

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp xét chọn, giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu nhất, đại diện cho trên 1,2 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước.