#Chỉ số PAPI

2 kết quả phù hợp

Quảng Ninh đạt điểm chỉ số PAPI 2020 cao nhất

Quảng Ninh đạt điểm chỉ số PAPI 2020 cao nhất

Kết quả Chỉ số PAPI 2020 cho thấy, có 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất; 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình cao; 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình thấp...