#Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng

20 kết quả phù hợp

Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 13

Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 13

Ngày 7/10, Hội nghị Trung ương 13 bước vào ngày làm việc thứ 3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.