Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

THỦY LINH (ST) - 10:07 11/04/2019
Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

Mấy hôm sau anh ta đến hỏi bạn:

- Mày đã sửa hộ tao bức thư "Tỉnh tò" cho nàng chưa?

- Sửa rồi.

- Đâu, đưa tao xem?

- Tao gửi nàng rồi.

- Cảm ơn bạn tốt nhé! Nhưng mày sửa như thế nào mà đã gửi rồi???

- Tao sửa tên mày thành... tên tao!

Thủy Linh (st)

Bình luận của bạn đọc