Bản in

Xả xì trét

Chủ Nhật, 26/1/2014 07:42

Giải pháp cuối cùng

Trên một chuyến bay, cơ trưởng liên lạc với trạm điều hành mặt đất:

- Chúng tôi đang cách đất liền 300 dặm… đang bay cách mặt biển… và nhiên liệu đang cạn dần… Xin hãy hướng dẫn!

Trạm điều hành mặt đất:

- Xin hãy lặp lại theo chúng tôi: “Nhân danh Cha, Con và Thánh thần… Amen…

ST