Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 21/2/2017 17:07

Cứ bảo tuổi sửu có được không!

Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ.

Bà vợ thấy tính chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai.Có làng nọ muốn nhờ quan bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy:

- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mười, hay mười lăm năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy rà tôi đấy!

Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách:

- Quan huyện nhà tôi tuổi 'Tí'.Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bằng vàng đến đây, rồi tôi thử cố nói giùm cho, họa may được chăng!

Ảnh minh họa (Internet)

Ảnh minh họa (Internet)

Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bằng vàng, đem đến.

Một hôm quan huyện trông thấy con chuột vàng, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại

Nghe xong, ông huyện mắng:

- Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi 'Tí'! Phải bảo là tuổi 'Sửu' chứ.

 

Theo Đất Việt