Triển lãm ảnh “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang“

VK - 15:20 07/01/2020
Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân

Triển lãm ảnh “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” trưng bày hơn 200 bức ảnhMục đích nhằm tiếp tục giáo dục niềm tự hào truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và của nhân dân ta, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng.

Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng CNXH. 

Các bức ảnh tại triển lãm đã ghi lại các dấu mốc quan trọng từ khi thành lập Đảng, giai đoạn 1930-1945, công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.

Thêm vào đó, là triển lãm các bức ảnh phản ánh Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện hai chiến lược cách mạng: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam 1954 - 1975 và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất CNXH, công cuộc đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế từ 1975 đến nay.

Trong đó, nhấn manh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế, quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó còn triển lãm ảnh các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

VK

Bình luận của bạn đọc