Trao đổi
Tự nhiên
Thực hiện tốt bài dạy thực hành Vật lý trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế