Chương Vật lý hạt nhân (Môn Vật lý):  Tránh mất điểm vì nhầm khái niệm
Xem thêm