Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 12/12/2018 11:58

Thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín

Thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.

Theo văn bản này, thực hiện điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT tiếp tục xét thưởng cho các bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở trực thuộc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018 và đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở) thực hiện các công việc sau:

Cơ sở có bài báo đăng năm 2017 được thưởng theo Quyết định số 2981/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2018 khẩn trương nộp báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Thống kê danh sách bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018 của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc cơ sở và gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 18/12/2018 và qua thư điện tử: vukhcns@moet.gov.vn để xét thưởng.

Yêu cầu: Chỉ xét thưởng tác giả những bài báo có trong danh sách do cơ sở thống kê và báo cáo. Bài báo phải có ít nhất 1 tác giả là cán bộ của cơ sở và ghi tên cơ sở trong bài báo. Bài báo được đăng trong năm 2018 tính đến thời điểm thống kê, báo cáo;

Các tác giả vi phạm điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ 2013 không được xét thưởng. Thủ trưởng cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo công tác thống kê, kiểm tra, xác thực thông tin liên quan đến bài báo khoa học đề nghị xét thưởng.

Để phát huy hơn nữa tác động, hiệu quả của chính sách thưởng bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, Bộ GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo thực hiện.

Lập Phương

Tin tiêu điểm