Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 23/1/2015 21:50

Thủ tướng quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.
Cụ thể, thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở tổ chức lại 3 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ phận xúc tiến thương mại trực thuộc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang có trụ sở chính tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ