Tăng lương cơ sở lên 7,38% từ 1/7/2020

ANH QUANG - 17:33 09/01/2020
Một phần của bảng lương công chức mới Một phần của bảng lương công chức mới

Tiếp tục cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức

Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019.

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3.515.000 đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3.710.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Tuy điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019. Trong đó tại Khoản 7 Điều 3 quy định: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020”.

Vì vậy, theo Bộ Nội vụ việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Thời điểm mong đợi của công chức

Một trong những điểm đáng chú ý là mức lương cơ sở đã được tăng lên 1.600.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,38%) kể từ ngày 1/7/2020. Đây được xem là thời điểm của hàng triệu công chức đang mong đợi.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định còn có một số điều sửa đổi nội dung cho phù hợp Nghị quyết số 86/2019/QH14 như: Quy định về đối tượng áp dụng, về cơ bản giữ như Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, trong đó viện dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự toán chi ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020, đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 61.522.645 triệu đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020.

Quy định kinh phí thực hiện

Dự thảo Nghị định đồng thời quy định kinh phí thực hiện cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2020 tăng thêm so với dự toán năm 2019 được giao; Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 chưa sử dụng hết chuyển sang, nếu có.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao. Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao. Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương,…

Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định này, Bộ Nội vụ đã thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Hiện nay, lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số. Đối với mức lương của chuyên viên bậc 1 là: 2,34 x 1.490.000 đồng = 3.486.600 đồng. Từ 1/7/2020, mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng. Do đó, mức lương của chuyên viên bậc 1 là: 2,34 x 1.600.000 đồng = 3.744.000 đồng. Với cách tính này, các mức lương khác cũng được tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Anh Quang

Bình luận của bạn đọc